[tt_title float=”text-center” title=”Algemene Verkoopsvoorwaarden” sub_title=””][vc_single_image image=”83″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1583006275891{margin-bottom: 50px !important;}”]

1. ALGEMEEN

1.1 Elke bestelling impliceert de aanvaarding door de koper van de algemene verkoopsvoorwaarden en sluit elke andere algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de koper volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden. Het feit dat de koper de algemene voorwaarden van de verkoper niet ontvangen heeft in zijn wettelijke moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing.

1.2De verkoper behoudt zich het recht voor de algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen en zal de koper hieromtrent onverwijld en in elk geval tijdig verwittigen. Indien de koper de wijziging niet aanvaardt, heeft hij de mogelijkheid om per aangetekend schrijven een einde te stellen aan de met de verkoper afgesloten overeenkomst. Indien de verkoper deze opzegging niet heeft ontvangen uiterlijk op het tijdstip van de inwerkingtreding van de nieuwe algemene voorwaarden, wordt de koper geacht in te stemmen met de nieuwe voorwaarden.

1.3 Alle bestellingen moeten de verkoper schriftelijk (post, mail) worden toegezonden. Offertes zijn vrijblijvend. Een order dient door de koper schriftelijk bevestigd te worden. Bestellingen geplaatst door middel van tussenpersonen zijn slechts geldig na de schriftelijke bevestiging van de verkoper.

1.4 Nietigheid van één of meerdere begingen van onderhavige overeenkomst zal nooit de nietigheid van de volledige overeenkomst tot gevolg hebben. Ingeval van nietigheid van een beding zullen partijen het nietige beding vervangen door een geldig beding dat het nauwst aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen.

1.5 Indien de koper op het voorziene tijdstip de goederen niet afhaalt, in geval van afhaling, kan hij zich niet op eventuele toegezegde leveringstermijnen beroepen. De verkoper behoudt zich het recht voor om bij het niet afhalen van de goederen door de koper binnen de 24 uur de overeenkomst als ontbonden of beëindigd te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De verkoper behoudt zich het recht voor een schadevergoeding te eisen voor niet of niet-tijdige afhaling.

1.6 Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis tegenover de wederpartij in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één van de parijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van de partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming al te voorzien. Worden alleszins als overmacht beschouwd: machinebreuk, staking, lock-out, brand, oproer, terroristische aanslagen, beslissingen of interventies van overheidswege, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatiestoornissen of fouten of vertragingen te wijten aan derden.

1.7 De partij die overmacht inroept is niet verplicht om het ontoerekenbare en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.In dit geval behoudt de verkoper zich het recht voor de uitvoeringstermijnen te schorsen, zonder dat zulke schorsing enige invloed heeft op de rechten van de verkoper.

1.8 De facturen van de verkoper zijn betaalbaar binnen een periode van 14 kalenderdagen na factuurdatum.

1.9 De facturen van verkoper zijn betaalbaar op de zetel van onze vennootschap of via overschrijving op de aangegeven bankrekening. Bij niet-betaling op de vervaldatum wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en niet tot een lager bedrag terug te brengen schadevergoeding van 15% met een minimum van 50 euro. Deze som wordt beschouwd als vergoeding voor de door de verkoper geleden schade. Facturen die niet betaald zijn op hun vervaldag worden, automatisch en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een rentevoet van 1% per maand in het voordeel van de verkoper.

2. ALGEMENE WERKING:

2.1 De cateraar levert van maandag tem zaterdag de maaltijden tussen 8h en 14h. Voor zon- en feestdagen kan er een koude maaltijd besteld worden die U kan opwarmen in de (microgolf)oven.

2.2De maaltijden worden elke dag ’s morgens vers bereid in onze eigen keuken alvorens ze worden uitgeleverd. Hiervoor werken we met verse producten om een zo hoog mogelijke kwaliteit na te streven.

2.3 Het is ons doel om gezonde en evenwichtige maaltijden aan te bieden. Al onze ingrediënten worden volgens HACCP-normen vervaardigd. Dit dagmenu bestaat uit soep, een hoofdgerecht en een dessert van de dag en wordt geleverd in porseleinen borden of wegwerpverpakking.

2.4 Het dagmenu kan afwijken van de vooropgestelde menu, dit hangt af van het aanbod op de markt.

2.5 De warme maaltijden dienen geconsumeerd te worden op de dag van levering. Koude maaltijden kunnen in hun originele verpakking tot 2 dagen na levering bewaard worden in een goed functionerende ijskast.

2.6 De cateraar stelt zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde producten tot bij levering. De klant erkent de opheffing van deze verantwoordelijkheid ten opzichte van de cateraar bij het aannemen van de goederen.

2.7 Alle klachten, in het bijzonder betrekking van de kwaliteit en de conformiteit moeten de verkoper, om geldig te zijn, onmiddellijk en ten laatste 24uur na levering van de goederen en diensten schriftelijk en per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht. Nadien zijn deze klachten onontvankelijk.

3. ANNULEREN:

3.1 In geval van particuliere bestellingen van het dagmenu:

3.1.1 De koper kan een bestelling, uitsluitend bestaande uit het dagmenu, dat kenbaar gemaakt wordt op de website van de cateraar, en met een maximumwaarde van 50 euro, kosteloos annuleren tot 16u daags voor levering, met uitzondering als de dag voordien een sluitingsdag is (Zondagen & Feestdagen). In dat geval dient de bestelling voor 16u de laatste dag van opening geannuleerd te worden.

3.1.2 Bij laattijdige annulering is de klant de volledige waarde van de bestelling verschuldigd aan de verkoper.

3.1.3 Annuleren van de bestelling kan gebeuren via mail, bericht via de website, telefonisch op nummer 03 376 71 32. Dit volgens de regels omschreven in 3.1.1

3.2 In alle andere gevallen:

3.2.1 De koper kan een bestelling schriftelijk annuleren mits een voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de verkoper. Als een koper een gedeelte van de bestelling annuleert, verbindt hij er zich toe de verkoper te vergoeden voor alle uitgaven, werken en gederfde winst, dit laatste forfaitair en onherleidbaar geraamd op 15% van de niet geleverde goederen en of diensten.

3.3 Indien wij een Thermobox na 7 dagen, zonder nieuwe bestelling, nog niet terug in ons bezit is, wordt er een compensatie van 10 euro per dag aangerekend vanaf de 8ste dag. U dient, bij niet bestelling, zelf contact op te nemen met ons zodoende wij de box kunnen laten ophalen.

4. BONNENSYSTEEM

4.1Naast Cash betaling per levering kan u ook opteren voor het voordeligere bonnensysteem waarbij u van een hoeveelheidskorting kan genieten (zie website voor de huidig geldende tarieven).

4.2 U krijgt in ruil voor uw betaling het aantal bonnen overgemaakt waarbij 1 bon de waarde dekt van 1 maaltijd.

4.3 Deze werking, omschreven in 4.1 is enkel beschikbaar voor particulieren en bij bestellingen van de dagmenu. Bedrijven en groeperingen maken geen aanspraak op dit systeem alsook niet de bestellingen op maat of bestellingen afwijkend van het op de website vermelde dagmenu.

4.4 Elke bon blijft 12maanden geldig na verkoopdatum.

4.5 Verkochte bonnen worden enkel en alleen maar teruggekocht in geval van overlijden van de persoon of een opname in een woonzorgcentrum waar onze leveringen niet toegestaan is. In alle andere bevallen verzaakt de klant aan het recht tot terugbetaling.

4.6 Terugbetaling van bonnen kan aangetekend aangevraagd worden met bewijs van reden. U dient deze aanvraag te richten naar ALROFOOD BV, Duwijckstraat 17, 2500 Lier.

4.7 Bonnen worden terugbetaald aan 5 euro per bon en dit tot een jaar na aankoop van de bonnen.

5. BESCHADIGINGEN & HYGIËNE

5.1 Voor uw en onze gezondheid verzoeken wij u om verantwoord om te gaan met het porseleinen servies. Wij verzoeken u het geleverde porselein te ontdoen van etensresten en zo goed mogelijk proper te maken alvorens u deze terug in de Thermobox stopt.

5.2 De cateraar voorziet het recht om uw bestellingen te leveren in wegwerpverpakkingen indien u niet aan deze voorwaarden kan of wenst te voldoen.

5.3 U mag de Thermobox pas openen op het moment dat u de maaltijd gaat nuttigen. Dit voorkomt afkoeling van de maaltijd.

5.4 Enkele belangrijke richtlijnen:
– Het is niet toegestaan de Thermobox tegen, of in de nabijheid van, een open vuur te plaatsen.
– Maaltijden in wegwerpverpakkingen mogen nooit opgewarmd worden op een open vuur.
– Maaltijden in plastic wegwerpverpakking kan u opwarmen in de microgolfoven. U mag deze niet in enig ander toestel opwarmen zoals er zijn maar niet beperkt tot: hete lucht oven, grill, … .
– Maaltijden verpakt in aluminium schalen mag je niet opwarmen in de microgolfoven.

5.4 In geval van beschadiging van het porselein met bijhorende deksels en of de thermobox heeft de cateraar het recht om volgende schadevergoedingen te eisen: Soepkommetje 15 euro / Bord: 20 euro / Thermobox: 45 euro.

6. VERWERKEN VAN DE PERSOONSGEGEVENS (GDPR)

6.1  ALRO FOOD treedt op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de toepasselijke wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens. De verkregen persoonsgegevens van de klant, alsook andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst worden verwerkt door de cateraar in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst en voor de naleving van de toepasselijke wetgeving. Gezondheidsgegevens van de klant en andere gevoelige informatie worden slechts verwerkt binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving en in de mate waarin deze al aan de cateraar verstrekt zouden worden.

6.2  De persoonsgegevens van de Klant worden verwerkt voor volgende doeleinden: fiscale verplichtingen, verzekeringsverplichtingen, sponsoring, reclame- en andere publicatie – doeleinden en promotionele activiteiten van de cateraar, beveiligingsdoeleinden, procesvoering, andere wettelijke verplichtingen waaraan de cateraar onderhevig is, andere doeleinden die in deze Overeenkomst zijn opgesomd en de naleving van deze Overeenkomst en de interne beleidslijnen in het algemeen, en voor doeleinden die hiermee redelijkerwijze verzoenbaar zijn. Voor elk ander doeleinde zal de cateraar de klant hiervan voorafgaand op de hoogte stellen en de rechtsgrond meedelen.

6.3  Voor de verwerking van de persoonsgegevens binnen de genoemde doeleinden doet de cateraar beroep op derden (“Verwerker”), en dit met name in de volgende categorieën: verzekeringsmaatschappijen, financiële instellingen, externe adviseurs, beheerders van planningsbeheer en databases (bv. Ninox), bevoegde overheidsinstanties waarvan de wet gegevensuitwisseling vereist en andere derde partijen die diensten voor de cateraar.

6.4  De persoonsgegevens zullen worden bewaard door ALRO FOOD voor een periode die noodzakelijk is in functie van de aard van de persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking en de relevante wettelijke bewaar- en verjaringstermijnen.

6.5  In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving heeft de klant, naargelang het geval, het recht om de cateraar te verzoeken om gratis:
– kennis te nemen van diens persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat de cateraar ervan maakt;
– te verzoeken zijn persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen;
– te vragen om de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken of zich ertegen verzetten om ernstige en legitieme redenen;
– zijn persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere gegevensverantwoordelijken over te dragen.

Zijn verzoek zal beantwoord worden binnen 1 maand na het indienen van het verzoek. De klant zal spontaan alle wijzigingen met betrekking tot zijn persoonsgegevens melden aan de door ALRO FOOD aangeduide contactpersoon (ten laatste binnen de maand volgend op de wijziging). De klant beschikt ook over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

(Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).

6.6  ALRO FOOD heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.7  Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent het privacy beleid van ALRO FOOD kan de klant terecht bij Gert Struyven: gert@alrofood.be

7. GESCHILLEN

7.1 Partijen bevestigen zich in het geval van een geschil constructief op te stellen en te streven naar een oplossing “in der minnen”

7.2 Partijen erkennen uitdrukkelijk de bevoegdheid van de Antwerpse rechtbanken op te oordelen in alle geschillen die zouden kunnen ontstaan tussen de verkoper en de koper, steeds bij toepassing van het Belgische Recht.